Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Zöld TAXI kft. – továbbiakban Zöld TAXI – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján ezúton is eleget tesz az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – továbbiakban GDPR – által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A Zöld TAXI elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésben érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ennek szellemében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja ezen adatok biztonságát

Mint adatkezelő magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát, ezzel együtt kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A személyes adatkezeléssel járó tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a társaság weboldalán, online szolgálatatási felületein, a mobil taxis és rendelőapplikációkban illetve minden egyéb általunk használt online felületen (pl.: facebook, stb).

Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk.

A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit.
Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban további tájékoztatást szeretne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasásával, az online és alkalmazásfelületeken felhasználói interakcióval, illetve egyéb igazolható módon történő beleegyezéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

2. A Zöld TAXI taxitársaság bemutatása, adatai

Társaságunk taxis személyszállításra épülő fuvarszervezői tevékenységet, diszpécserszolgálatot lát el. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartást önálló hatáskörrel felruházott diszpécserszolgálatunk látja el társaságunk lajstromszámozott védjegyű brend alatt oly módon, hogy az utasoktól származó személyszállítási igényeket, a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló taxis személyszállító vállalkozások felé közvetíti.

Társaságunk működését, a fuvarszervezési tevékenységet, a személytaxi szolgáltatás igénybevételének és teljesítésének szabályrendszerét, díjazását az Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) dokumentum tartalmazza.

Társaságunk fontosabb adatai

Megnevezése : Zöld TAXI Kft.
Székhelye : 9200, Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 12.
Adószáma : 27830642-1-08
e-mail : zold.taxi.mosonmagyarovar@gmail.com

Az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős személy

Név : Frühwirth Attila
Cím : 9200, Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 12.
e-mail : zold.taxi.mosonmagyarovar@gmail.com
telefon : +36-20-265-11-25

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Zöld TAXI taxitársaság által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési,adatfeldolgozási és adattovábbítási elveket, melyeket a társaság mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Célja továbbá hogy ezek alapján az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a taxitársaság által kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe bevont külső adatkezelők és adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

4. Fogalommeghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Tájékoztató a Sütik (Cookie) használatáról

Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően, a teljesítményoptimalizálás és a felhasználók segítése érdekében weboldalunk is használ sütiket.

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, vagy az angol nyelvű eredetijének megfelelően cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti tehát egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információ tartalmat hordozhat, célja a felhasználói állapot bevezetése a böngésző és a kiszolgáló közötti kapcsolatba. Sütik hiányában minden egyes weboldal lekérése elszigetelt esemény lenne, így például ha egy felhasználónévvel és jelszóval védett oldalra bejelentkezik a felhasználó és egy tartalmat megnéz, majd átnavigálna egy másik aloldalra, újra be kellene kérni tőle a felhasználónév/jelszó párost.

A sütik célja tehát a weboldalak használatának megkönnyítése és a felhasználó munkamenetével kapcsolatos információk tárolása, de egyéb az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtésére is alkalmas.

Taxitársaságunk a weboldalán kizárólag kétféle céllal, a felhasználók személyének azonosítására nem alkalmas cookie-kat használ. Hirdetési sütiket nem használunk, így az oldalak böngészésekor nem terheljük Önt nem kívánt hirdetések megjelenítésével.

Használatot segítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkon való funkció- nyelv, illetve egyéb a használattal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, kizárólag olyan információkat gyűjtenek, hogy melyik oldalt nézett meg egy látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje.

A cookie-k használatának mellőzése

Ahogy azt korábban írtuk, a weboldalunkon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a sütik használatának elfogadása, engedélyezése ettől függetlenül nem kötelező, weboldalunk funkcionalitását tekintve Ön semmilyen kárt nem szenved, ha elutasítja a sütik használatát. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

6. Az adatkezelés általános célja

A fuvarszervezési, személyszállítási szolgáltatás teljesítése érdekében, a szolgáltatási szerződésből (ÁSZF), valamint a taxis személyszállító vállalkozásokkal megkötött vállalkozói szerződésből eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése.

7. Az adatkezelés jogi alapja

Szerződéses kötelezettségek teljesítése, az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, jogszabályi kötelezettség, az alábbiak szerint:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban GDPR

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – továbbiakban Infotv

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről – továbbiakban Ptk

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. – továbbiakban Ektv.

2000. évi C. törvény – a számvitelről. – továbbiakban Számv. tv

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – továbbiakban Eker. tv

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. – továbbiakban Grt

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében)

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről. – a továbbiakban Fgytv.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

a fővárosi taxisrendelet, azaz a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról)

az ügyfelekkel történt – szerződésben (ÁSZF) rögzített – megállapodás

a személyszállító (taxis) vállalkozókkal megkötött szolgáltatási szerződés

a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan – írásban vagy az online és mobil alkalmazás felületeken egyértelműen kinyilvánított – megadott engedély.

a társaság diszpécserközpontjába beérkező hívásokat megelőző, az elektronikus hangrözítés tényéről és módjáról tájékoztató (automata vagy a diszpécser által bemondott) szöveg, melyet a telefonáló szóban elfogad és megerősít.

a társaságnál alkalmazott kamerás vagyonvédelmi megfigyelő rendszerre vonatkozó, a belépést megelőző, kifüggesztett írásbeli tájékoztatás.

8. Az adatkezelés időtartama

A fuvarszervezéshez, a szolgáltatás igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó, a személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő természetes személy által kötelezően, vagy önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat az Önkormányzat taxi rendelete, valamint a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete alapján társaságunknak 3 hónap időtartamig kötelező megőrizni.

Minőségbiztosítási okokból, az utasok gyorsabb, jobb és korszerűbb kiszolgálásának érdekében a fuvarszervezéshez közvetlenül kapcsolódó adatokat a kötelező adatmegőrzési időtartamon túl is, 1 évig aktív adatként, illetve további 1 év arhív adatként megőrizzük, amennyiben az érintett személy nem kéri az adatok törlését.

A fuvarszervezéshez nem közvetlenül kapcsolódó adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt, illetve a szerződések által szabályozott időtartamban őrizzük meg. A különböző adatkezelések pontos időtartama a “9. A kezelt személyes adatok köre” fejezetben kerültek rögzítésre.

9. A kezelt személyes adatok köre

Telefonhívások során

Társaságunk a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról jogszabály által engedélyezett diszpécser szolgálatot tart fenn a fuvarszervezési szolgáltatás minőségének emelése érdekében.

A diszpécserszolgálat központi telefonszámára érkező hívásokról nem készül hangfelvétel, így ezzel kapcsolatban adatkezelés nem történik.

Fuvarszervezéssel kapcsolatos adatkezelés

A személytaxis fuvarszervezői tevékenység során diszpécserszolgálatunk fogadja az utasoktól érkező szállítási igényeket és azokat szervezett, automata vagy manuális formában továbbítja a személyszállító taxik felé, akik szerződött, a taxitársaság arculati elemeit használó társas vagy egyéni vállalkozók.

Az adatkezelés során a diszpécserszolgálat, illetve a fuvar rendelésre alkalmas online és mobil applikációs felületek a szállítást igénylő magánszemélyektől azon adatokat kéri, melyek szükségesek ahhoz hogy az általa kért szolgáltatást teljesíteni tudjuk.

A szállítási igények az alábbiak szerint érkeznek a társasághoz

“beülős” utas

telefonon, melyről hangfelvétel készül.

e-mailben

Android és iOS rendszerű mobil rendelő applikáció

partner portálról beküldött rendelés

marketing weboldalról, vagy közösségi oldalról küldött üzenet.

Ezen magánszemélyektől származó adatokat a fuvar teljesítése érdekében a személyszállító vállalkozókhoz továbbítjuk

A továbbítás módja:

jellemzően írásos, a taxis mobil alkalmazáson megjelenő formában

alkalmanként URH rádión keresztül.

Az adatkezelés általános jogalapja és időtartama

Az adatok tárolásának, megőrzésének kötelező időtartamát az alábbi jogszabályok

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

valamint a fővárosi taxisrendelet (31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról)

alapján minimálisan 100 nap időtartamban határozzuk meg. A felhasználóktól az adatok törlésére vonatkozó kérés hiányában a fuvarszervezéssel kapcsolatos adatokat 1 + 1 év után archiváljuk, majd töröljük.

Beülős fuvar

Társaságunkkal szerződésben álló taxis személyszállítókhoz való közvetlen – taxiállomáson vagy egyéb helyen szabad jelzéssel várakozó, illetve szabad jelzéssel közlekedő taxi megállításával, leintéssel – beszállásnál személyes adatkezelés általában nem, illetve kizárólag abban az esetben valósul meg, ha az utas

a társaságunknál rendszeresített elektronikus vagy nyomtatott tacsikekket,

vagy nevesített pontgyűjtő hűségkártyát kíván használni

illetve a társaságunk és partnercégeink között fennálló – utazási kedvezményre, alternatív fizetőeszköz használatára, vagy egyéb, a szerződésben foglalt szolgáltatásra jogosító – szerződésre hivatkozik

Fenti esetekben nyilvántartott, kezelt adatok köre

utas neve

elektronikus taxicsekk, pontgyűjtő kártya, vagy egyéb – a szerződés által érintett, utazásra, kedvezményre, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére jogosító – igazolvány, vagy szerződés egyedi sorszáma.

kiállási cím

kiállási (utas beszállt) idő

uticél

érkezési idő

megtett út útvonala, távolsága

a fuvar díja

kedvezmények, jóváírt vagy felhasznált pontok mértéke

egyéb – a szerződéses kötelezettség alapján szükséges – adatok. Például költséghely

Az adatkezelés célja

A partnercégekkel, vagy magánszemélyekkel megkötött szolgáltatási-, csekk vagy kedvezménykártya használati szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatási szerződésekből vagy ÁSZF-ből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke, illetve az érintett hozzájárulása.

Telefonos taxi rendelést követő adatrögzítés során kezelt adatok

Társaságunk a fuvarszervezéshez diszpécser szolgálatot üzemeltet, mely fogadja az utasoktól érkező szállítási igényeket és azokat szervezett, automata vagy manuális formában továbbítja a személyszállító taxik felé.

A fuvarigények fogadásának egyik, jelenleg még legelterjedtebb módja, hogy az utasok a taxitársaság központi telefonszámát felhívják és az utazási igényeikkel kapcsolatos információkat a diszpécser szolgálattal közlik. A diszpécserszolgálat a fuvarszervezéssel kapcsolatos adatokat az erre rendszeresített HolaTaxi rendszerben rögzíti.

A nyilvántartott, kezelt adatok köre

utas telefonszáma

neve

a hívás és adatrögzítés időpontja

az utas és a diszpécser közötti telefonbeszélgetés hangfelvétele

kiállási cím

kiállási idő

az utas által rögzíteni kívánt esetekben a célállomás

az utas által kért esetekben a fuvardíj előre kalkulált összege

az utas – a személyszállítással kapcsolatban igényelt – egyéb igényei.

Az adatkezelés célja

A fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok rögzítése, továbbítása és megőrzése a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az utas által telefonon történő önkéntes és az adatrögzítéshez hozzájáruló adatközlés.

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Adatkezelés a mobil applikáción leadott rendelések során

Taxitársaságunk a fuvarszervezési tevékenység informatikai kiszolgálására és támogatására a ____________ Kft által készített és szolgáltatott Zöld TAXI rendszert alkalmazza, melynek része a leginkább elterjedt mobil platformokra (Android és iOS) készült “ Zöld TAXI” fuvarrendelő applikáció.

Az applikáció ingyenesen letölthető a megfelelő alkalmazás áruházakból, azonban tényleges használata (a fuvar rendelés) előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételek alapján az utasnak a nevét, a telefonszámát és e-mail címét kell rögzítenie, illetve tevőlegesen (elolvasással és felhasználói interakcióval) el kell fogadnia Általános Szerződési Feltételeinket, valamint ezen Adatvédelmi tájékoztatónkat. Ezek elfogadásával az utas hozzájárulását adja az alábbiakban felsorolt adatok kezeléséhez. A tényleges taxirendelés során további adatok kezeléséhez járul hozzá az utas

A nyilvántartott, kezelt adatok köre

A regisztráció során

név

telefonszám

e-mail cím

A fuvar rendeléskor, illetve azt követően az utazás végéig

a korábban regisztrált név

telefonszám

e-mail cím

a rendelés időpontja

kiállási cím

kiállási idő

az utas által rögzíteni kívánt esetekben a célállomás

az utas által kért esetekben a fuvardíj előre kalkulált összege

az utas – a személyszállítással kapcsolatban igényelt – egyéb igényei.

az utas külön engedélyével a mobil eszközének hely adatai

A mobil rendelőapplikáció applikáció által szolgáltatott helyadatok

A mobil alkalmazásba való belépéskor az utas tájékoztatást kap arról, hogy az alkalmazás gyűjti készülékének helyadatait annak érdekében hogy:

a taxis a saját alkalmazásában láthassa az utas helyzetét annak érdekében, hogy az utas és a taxis minél hatékonyabban találják meg egymást.

az utas – saját elhatározásából, beleegyezésével és interakciójával – használhassa a fuvardíj menet közbeni ellenőrzésére kialakított “taxaméter” funkciót.

Ugyanezen tájékoztatást az utas a tényleges rendelés leadásakor is megkapja, illetve engedélykérés történik hogy helyadatainak közléséhez az utas hozzájárul vagy sem. Az engedélyt az utas saját döntése és választása alapján megadhatja, vagy megtagadhatja, döntésétől függetlenül a szolgáltatás igénybevételére jogosult. A helyadat szolgáltatás megtagadásával, kizárólag az erre épülő – fent felsorolt – alkalmazás funkciókat kell nélkülöznie.

Az adatkezelés célja

A fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok rögzítése, továbbítása és megőrzése a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az utas által történő önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

valamint a _________ taxisrendelet (________) _____ rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról)

Az online felületekről és e-mailben történő megrendelés során alkalmazott adatkezelés

Társaságunk a hagyományos telefonos és az applikáción történő fuvarfelvétel mellett egyéb elektronikus formában is elfogad az ügyfelektől taxirendelést.

e-mailben (a társaság weboldalán és az ÁSZF-ben feltüntetett e-mail címen)

a társaság weboldalán kialakított kapcsolatfelvételi formon

a társaság közösségi oldaláról elküldött üzenetben

a szerződött partnerek részére kialakított partner portálról

A nyilvántartott, kezelt adatok köre

utas neve

telefonszáma

e-mail címe

a rendelés időpontja

kiállási cím

kért kiállási idő

az utas által rögzíteni kívánt esetekben a célállomás

az utas – a személyszállítással kapcsolatban igényelt – egyéb igényei.

Az adatkezelés célja

A fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok rögzítése, továbbítása és megőrzése a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az utas által történő önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

valamint a ________ taxisrendelet (_______) _____. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról)

Taxis személyszállító vállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés

A tényleges személyszállítást a taxitársaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló taxis személyszállító vállalkozások végzik.

A fuvarszervezői tevékenység során diszpécserszolgálatunk fogadja az utasoktól érkező szállítási igényeket és azokat szervezett, automata vagy manuális formában továbbítja a személyszállító taxis vállalkozók felé.

A taxis vállalkozók Android rendszerű mobil kommunikációs eszközökkel vannak felszerelve, melyeken a társaságnál – a fuvarszervezés informatikai támogatására – rendszeresített ______rendszer Zöld TAXI alkalmazását futtatják a műszakban töltött idő alatt.

Ez a mobil applikáció bekapcsolt állapotában:

folyamatosan gyűjti az eszköz hely adatait, és ezeket a rendszerbe továbbítja.

alkalmas arra, hogy a taxis foglalt és szabad, illetve köztes fuvarállapotait beállítsa és jelezze

alkalmas továbbá a fuvarszervezéssel, fuvarokkal kapcsolatos adatok fogadására

navigáció indítására a kiállási címekre és célállomásokra

szöveges üzenetek fogadására

és egyéb, a hatékony fuvarszervezés érdekében szükséges információk megjelenítésére

A nyilvántartott, kezelt adatok köre

A taxis személyszállító vállalkozásokkal megkötött szerződéshez kapcsolódóan

Taxis és a vállalkozás neve

telefonszáma

születési hely és idő

anyja neve

személyi igazolvány száma

adószáma és/vagy adóazonosítója

taxis engedélyének száma

jogosítvány száma, kategóriája és érvényessége

egyéni vállalkozói igazolvány száma

lakcíme és/vagy ideiglenes tartózkodásának címe

korábban teljesített fuvarjai

járművének (amivel a személyszállító szolgáltatást végzi) azonosítási adatai

A fuvarszervezéssel, a szállítások teljesítésével kapcsolatban

műszakban töltött ideje alatt a taxis mobil eszközének GPS koordinátái

foglaltság vagy szabad jelzése

a teljesített és teljesítés alatt álló fuvarokkal kapcsolatos információk

A mobil taxis applikáció által szolgáltatott helyadatok

A taxitársasággal történő szerződéskötéskor a taxis elfogadja a szerződésbe foglalt egyéb kötelmek mellett, hogy a szerződés érvényessége alatt, azon belül a műszakban töltött idő teljes időtartamában használnia kell a Zöld TAXI mobil alkalmazást. A szerződéssel együtt elfogadja a taxitársaság adatkezelési tájékoztatóját, melyben rögzítésre került az adatkezelés célja és jogalapja, illetve a róla nyilvántartott adatok köre.

Ezen túl az alkalmazásba való belépéskor tájékoztatást kap arról, hogy az alkalmazás előtérbe és háttérben egyaránt gyűjti készülékének helyadatait annak érdekében hogy:

a fuvarszervező informatikai rendszer és a társaság diszpécsere nagy pontossággal ismerje a taxis földrajzi helyzetét

ezt felhasználva a fuvar érvényessége alatt, a mobil applikációról rendelt utas tájékoztatást kapjon a számára kiválasztott taxi helyzetéről, várható érkezési idejéről

panaszkezelési, minőségbiztosítási céllal a későbbiekben – az adatmegőrzés időtartama alatt – le lehessen kérdezni a mobil eszköz mozgásának teljes útvonalát

Az engedélyt a taxis saját döntése és választása alapján megadhatja, vagy megtagadhatja, ugyanakkor a szerződésben foglalt kötelezettségei okán az engedély megadásának hiányában nem vehet részt a személyszállításban.

Az adatkezelés célja

A hatékony fuvarszervezés érdekében a taxik mindenkor helyzetének és foglaltságának aktualizálása, a fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok a szolgáltatást nyújtó taxisokhoz való továbbítása a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

A taxis személyszállító vállalkozással megkötött szerződés

A taxis által történt önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

10. Adatok továbbítása, további adatkezelők és feldolgozók

adatfeldolgozók felé Társaságunk a szolgáltatások biztosítása, illetve saját adatkezelési tevékenységünk elősegítése céljából, valamint az adatkezelésben érintett féllel megkötött szerződés, vagy a jogszabályi előírások teljesítése érdekében további adatkezelőket, adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Ennek oka, hogy szolgáltatásaink egy részét, illetve az azt támogató informatikai folyamatokat, az üzemeltetés biztonságát kizárólag úgy tudjuk biztosítani, hogy külső szolgáltatók által biztosított tartalmakat, informatikai megoldásokat, vagy éppen infrastruktúrájukat vesszük igénybe.

A külső adatkezelők és adatfeldolgozók igénybevételekor arra törekszünk, hogy abban kizárólag olyan adatkezelelők és adatfeldolgozók vehessenek részt, akik szerződésben vállalt garanciákat nyújtanak az adatkezelés nemzeti és tagállami jogszabályokban foglalt követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Fentiek alapján külső adatkezelőnek, adatfeldolgozónak minősülnek a taxi személyszállítást teljesítő személytaxis vállalkozók is.

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a természetes személy azt is elfogadja, hogy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak továbbítása, így amennyiben nem egyezik bele adatainak továbbításához, az érintett szolgáltatást nem tudjuk számára biztosítani.

A fuvarszervezéshez, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelők és adatfeldolgozók

Zöld TAXI Kft

11. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Társaságunk az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot. A személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve az alábbiakban ismertetett érintetti jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni a 2. fejezetben megadott elérhetőségeken:

postai úton taxitársaságunknak címezve

e-mail útján

telefonon

A kérelem benyújtásakor – függetlenül annak formájától – igazolnia kell, hogy az érintetti jogok gyakorlására jogosult saját vagy jogi képviselői jogán.

A benyújtott jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatban vállaljuk hogy késedelem nélkül, a beérkezéstől számítva legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről. A 30 napos ügyintézési határidő – szükséges és igazolható eseteben – 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 belül tájékoztatjuk az érintettet.

Ha a kérelme alapján a megadott határidőn belül nem teszünk intézkedéseket, a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben a benyújtott kérelme nyomán történt jogorvoslati tevékenységünkkel nem ért egyet, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, jogellenes adatkezelés esetén lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A tájékoztatáshoz való jog

Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.

Adatok helyesbítéséhez, illetve törléséhez való jog

Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. Társaságunk a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles.

Az általunk kezelt személyes adatokat töröljük, ha:

kezelése jogellenes

az érintett kéri

hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

az adatkezelés célja megszűnt

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

Bíróság, illetve

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam

külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében

állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből

az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből

munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából

Az adatok módosításával, törlésével kapcsolatban társaságunk 30 napon belül intézkedni köteles. Ugyanezen 30 napon belül írásban adunk tájékoztatást. Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fent felsorolt okok miatt nem tudjuk teljesíteni, ugyancsak 30 napon belül, írásban tájékoztatjuk az érintettet

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat

ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat egyértelműen értelmezhető, széles körben elterjedt, számítógépes program által olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa korlátozás nélkül, valamint jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Scroll to Top